عصر اقتصاد سبز ارس

راه حل جنگل کاری
علاوه بر آب و هوا، خاک و شرایط منطقه، رشد پالونیا تحت تاثیرتکنیکهای کاشت نیزاست. بنابراین قبل ازاقدام به کشت تهیه یک طرح علمی و منطقی متناسب با شرایط منطقه ضروری می باشد. طرح اثر مستقیمی بر موفقیت و یا شکست پروژه جنگل کاری پالونیا خواهد داشت .
.

فرم زیر اهداف و شرایط طبیعی زمین جنگل کاری را نمایش می دهد.

لطفا فرم را پس ازتکمیل برای ما ارسال نمایید تا براساس شرایط شما برنامه اولیه ای به شما پیشنهاد شود .
جنگل پالونیای خالص
اهداف جنگل کاری
توضیحات تکمیلی
آب و هوای منطقه کشت
خاک منظقه کشت
  (تصمیم در مورد اینکه آیا دراین زمین میشود پالونیا کاشت یا نه، تشخیص گونه های سازگار)
شرایط زمین
جنگل فضای سبز پالونیا
نوع آب و هوا 
جنگل پالونیای ترکیبی
جنگل محیط زیست پالونیا
دوره فصول
دمای هوا  
باران سالانه
پراکندگی باران
درجه خشکی
تعداد روزهای آفتابی
بادهای مضر
PH خاک
ساختار خاک
سختی  خاک
عمق خاک
میزانمواد مغذی  خاک
بافت  خاک
ایمیل
جنگل پالونیا  با اهداف تجاری
نام
میزان نمک خاک