عصر اقتصاد سبز ارس

ویژگی های رشد
نرخ رشد، گسترش ریشه، شاخه ها، شکل چترورشد تنه پالونیا از دیگر گونه های درختان متفاوت است
توزیع ریشه

پالونیا درختی با نوع ریشه عمیق و ریشه های جانبی است که مناطقی با خاک عمیق برای رشد آن مناسب است. نحوه گسترش ریشه این درخت در خاک با حاصلخیزی و آب خاک رابطه مستقیم دارد. میزان گسترش ریشه به نحو تنگاتنگی تحت تاثیر خواص خاک، حاصلخیزی و سطح آب خاک است
نرخ رشد

رشد سریع یکی از ویژگیهای برجسته و مهم پالونیا است. برخی از گونه های این درخت تحت مدیریت داشت مناسب در مدت 5 سال میتواند چوب قابل بهرهبرداری تولید نماید. که درمقایسه با انواع دیگر درختان بسیار قابل توجه است هرچند گونه های مختلف پالونیا نرخ رشد متفاوتی دارند.
شاخه

الگوی کلی برای شاخه تمام درختان وجود دارد. همه درختان یک شاخه اصلی و شاخه های جانبی دارند.اما الگوی پالونیا متفاوت است مخصوصا شاخه های گونه های وحشی و نیمه وحشی پاونیا ویژگیهای خاصی دارند، برای مثال تفاوت روشنی بین شاخه های اصلی و جانبی آنها مشاهده نمیشود. از نظر ظاهری شاخه های اصلی و جانبی همه شاخه دار هستند. وقتی که تاج درخت شکل گرفت شاخه اصلی متمایزی در آن مشاهده نمیشود
شکل چتر

نحوه رشد و شکل چتر پالونیا در گونه های مختلف آن به شکل چشمگیری متفاوت است که آن هم به نوبه خود تاثیر جدی بر رشد و اندازه تنه درخت دارد.

شکل چتر انواع گونه های پالونیا را میتوان در دو دسته کلی طبفه بندی کرد. 1- چتر باریک با عرض کم یا متوسط 2- چتر پهن با عرض زیاد.

بطور متوسط اندازه چتر باریک به اندازه 60% چتر بزرگ است. بر اساس اهداف کاشت درخت پالونیا میتوان نوع چتر باریک یا پهن را انتخاب نمود. بدیهی است که تعداد درخت قابل کشت از نوع باریک چتر در واحد سطح بیشتر از نوع پهن چتر میباشد.
رشد و نمو تنه

تاکنون سه نوع رشد برای تنه انواع پالونیا شناسایی و ثبت شده است. 1- نوع پیوندی مداوم ( در رشد 3-5 ساله، شاخه های اصلی هر ساله رشد میکنند)2- نوع پیوندی متوسط( در رشد 3-5 ساله پالونیا شاخه اصلی فقط یک سال رشد میکند)3- نوع غیر پیوندی ( در تمام طول زمان رشد، شاخه اصلی هیچ رشدی نمیکند).

اغلب انواع پیوندی مداوم پالونیا گونه هایی هستند که بروش مصنوعی تولید شده اند. پالونیاهای نوع متوسط پیوندی و غیر پیوندی عموما دارای چتر بزرگ و متوسط هستند.
سرعت رشد طولی و عرضی تنه درخت کاملا به گونه پالونیا، محل کاشت( آب و هوا وخاک) و روش نگهداری(داشت) آنها بستگی دارد.