عصر اقتصاد سبز ارس

محصولات
ما تامین کننده گونه های مختلف پالونیا در ایران هستیم
بذر
به نوع گرده افشانی، بذرپالونیا میتواند دردسته بذرهای خالص و طبیعی طبقه بندی شود.دربیشتر مناطق دنیا معمولا ازبذرطبیعی برای نهال و جنگل کاری استفاده میکنند. نتایج بدست آمده درتحقیقات جدید نشان میدهد بذر طبیعی درمقایسه با ارقام جدید بذرحاصل از روشهای غیر طبیعی بازدهی کمتری داشته و جنگلهای حاصل از بذرطبیعی نتایج اقتصادی کمتری دارند.
بسیاری از گونه های درختان، بذر طبیعی پالونیا حاصل میوه پالونیا است که آنهم به نوبه خود وابسته به گرده افشانی از طریق باد و حشرات است. نتیجه بذرافشانی طبیعی، ترکیب طبیعی گونه های مختلف پالونیا است. بذرهایی که با ترکیب طبیعی بدست می آیند ژن انواع گونه های پالونیا را درخود دارند که نمیتوانند وراثت ژنهای مناسب در گونه های معینی از پالونیا را تضمین نماین
د.
نهالهایی که با بذرهای طبیعی تولید میشوند گونه های مختلف پالونیا را در خود خواهند داشت.این نهالها در جنگل پالونیا الگوی رشد متفاوتی را از خود نشان میدهند، نرخ رشد متفاوت، اندازه چترمتفاوت وارتفاع متفاوت درخت موجب بروز مشکلات زیادی در مرحله"داشت" و همچنین "برداشت" جنگل خواهدشد. در ضمن از آنجاییکه گونه های مختلف پالونیا نسبت به شرایط محیطی و آفات مقاومت یکسانی ندارند از این جهت نیز آسیب هایی متوجه جنگل می شود که و در نهایت نتایج اقتصادی و کیفیت چوب تولیدی کاهش می یابد.
بذرخالص گونه خاصی از پالونیا فقط با دخالت بشرودرشرایط ایزوله وعملیات تکمیلی درفرایند گرده افشانی بدست می آید.اینگونه بذرهای خالص ژنهای مناسب نسل قبلی خود را بطرز موثرتری درمقایسه با بذر طبیعی به ارث میبرد. بر حسب سطح تکنولوژی بکار رفته در فرایند تولید بذر خالص، درجه خلوص بذرها میتواند از 98%-60% متغیر باشد. بذر خالص فاقد هر گونه ویروس است.