عصر اقتصاد سبز ارس

تراکم کاشت

منظور از تراکم کاشت تعداد درخت کاشته شده در واحد سطح است که معمولا به هکتاربیان میشود است. تراکم کاشت رابطه مستقیمی با رشد اندازه تنه، میزان چوب تولیدی ،کیفیت چوب و همچنین هزینه جنگل کاری دارد.تراکم کشت باید منطقی باید تنک بودن و یا تراکم زیاد کشت هردو نامطلوب میباشند.

کاشت درختان با تراکم منطقی مزایای زیادی دارد از جمله: محصورشدن چترنهالهای کاشته شده که موجب رشد بهتر و در دوره رشد خواهد شد. همچنین تراکم منطقی موجب رشد درختان با تنه راست ، بلند و محکم خواهد شد.بعلاوه با بهینه شدن زمان و هزینه نگهداری موجب افزایش بازدهی اقتصادی میشود.

اما اگرتراکم خیلی زیاد باشد، اینکارموجب هدررفتن نهال، نیروی کار و سرمایه خواهد شد. مهمتر ازهمه اینکه تراکم زیاد درختان ،رشد آنها را تحت تاثیرقرارمی دهد.

ثابت شده است که تراکم کاشت براندازه قطر،
ارتفاع درخت، میزان رشدو میزان چوب تولیدی بر واحد سطح تاثیر بسیار زیادی دارد. بنابر این طراحی تراکم منطقی برای جنگل کاری نقش بسیار مهمی در رشد سریع و نتایج اقتصادی آن دارد.
طراحی تراکم کاشت با توجه به انواع پالونیا

برای انواع مختلف پالونیا، الگوهای رشد و توسعه تاج درخت متفاوت است.دو دسته تاج درخت برای انواع مختلف پالونیا وجود دارد . یکی پالونیای تاج باریک با عرض کوچکتر از تاج نامیده می شود که شامل پالونیای تاج باریک و تاج متوسط هست. دیگری پالونیای تاج گسترده با عرض بزرگتر از تاج نامیده می شود. بطور کلی عرض تاج پالونیای تاج باریک 40% کوچکتر از پالونیای تاج گسترده است. تراکم کاشت پالونیای تاج باریک باید بزرگترباشد ولی تراکم پالونیای تاج گسترده باید کوچکتر باشد.
طراحی تراکم کاشت با توجه به شرایط منطقه کشت

تحت شرایط مختلف منطقه کشت رشد پالونیا نیز متفاوت خواهد بود . زمانیکه رشد سریع پالونیا با آب مطلوب ، کود و آفتاب فراهم شده است تراکم کاشت باید کوچکتر باشد. در غیر این صورت تراکم باید بزرگتر باشد. بطور کلی باید تراکم کاشت جنگل با رشد سریع و راندمان بالا در دشت ها کوچکتر باشد. در حالی که درتراکم کاشت متناسب با مناطق تپه ای و کوها باید بزرگتر باشد.
طراحی تراکم کاشت با توجه به نوع جنگل

هر نوع از جنگل کاری بر اساس زمین های مربوطه ، خاک ، محیط جغرافیایی و هدف کسب و کار می باشد. بنابراین تراکم کاشت نیز متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال برای رشد سریع و بازده بالای جنگلی که اولویت جنگل می باشد برای بدست آوردن الوار با کیفیت در کوتاهترین زمان تراکم کاشت اولیه آن باید 4M × 4 باشد. در حالی که در جنگل مخلوط اولویت کشاورزی است و در ساختار ترکیبی جنگل و کشاورزی ، کشاورزی از اولویت برخوردار است تراکم کاشت اولیه آن 30M × 4 است.
طراحی تراکم کاشت با توجه به هدف از جنگل کاری

نیاز به ارتفاع و عرض تنه درخت مربوط به هدف کسب و کار از جنگل کاری می باشد.تراکم کاشت باید مطابق با نیازهای مربوطه باشد. بعنوان مثال نیاز به طول و قطر الواربین شرکت های لوازم التحریر، تجهیزات ورزشی، مواد دکوراسیون و تخته سه لا متفاوت می باشد.

در تولید عملی، دو نوع کشت برای تخته و الوار پالونیای با کیفیت وجود دارد: یکی، تخته و الوار ابعاد کوچک که نیازهای روزانه را پاسخ می دهد و دیگری، تخته و الوار ابعاد بزرگ که توسط شرکت های تخته سه لا استفاده می شود.