عصر اقتصاد سبز ارس

انواع جنگل کاری
بدیهی است نوع جنگل کاری بر حسب شرایط خاک، کاربری زمین، و اهداف جنگل کاری در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. بصورت کلی پنج نوع جنگل کاری پالونیا وجود دارد که زمین ، خاک، شرایط جغرافیایی، و اهداف اقتصادی هر کدام متفاوت است. هر منطقه نوعی از جنگل کاری را انتخاب میکند که متناسب با شرایط منطقه خود باشد.
اولویت دادن به سرعت رشد و عملکرد بالا در جنگل کاری

بر اساس خصوصیاتی مانند گرایش به نور زیاد، کود، آّب، لایه های عمیق از خاک، برای جنگل کاری پالونیا میتوان از مناطق ماسه ای ساحلی، شیبها و تپه ها، روستاها و اطراف شهر ها، دامنه های پله ای ، دامنه کوه استفاده کرد.در این مناطق با سرمایه گذاری مناسب میتوان با برداشت چوب قابل توجه در دوره زمانی کوتاه بازگشت سرمایه سریعی داشت.
ترکیب جنگل کاری و کشاورزی

این نوع جدیدی از ترکیب کشاورزی و جنگل کاری درچین است که در مناطق کشاوری در کنار تولید محصولات کشاورزی چوب پالونیا نیز تولید میشود. ترکیب پالونیا در زمینهای کشاورزی موجب کاهش سرعت باد وکم کردن تبخیر آب از خاک و همچنین موجب تعدیل دمای میشود. مخصوصا زمانی که افزایش و یا کاهش ناگهانی دما اتفاق می افتد تعدیل دما با این نوع کاشت بسیارچشمگیربوده ونقش مهمی درتعدیل هوای زمین زیر کشت برای حفظ محصولات ازخطر نابودی در اثر تغییر دما ایفا می نماید.

ضمنا کاشت ترکیبی موجب رشد بهتر پالونیا نیز میشود چرا که میتواند ضمن بهره مندی از آب و کود بیشتر، در کنار محصولات کشاورزی مورد مراقبت بیشتر قرار گیرد.تجربه نشان داده است که رابطه مثبتی بین رشد پالونیا و محصولات کشاورزی وجود دارد بطوریکه هرجا که محصولات کشاورزی بیشتری برداشت شده است رشد پالونیا نیز سریعتر بوده است.
ترکیب جنگل پالونیا با درختان دیگر

ایجاد جنگل ترکیبی از پالونیا و گونه های دیگر درختان با روش صحیح نه فقط موجب بهبود کیفیت جنگل کاری، استفاده کامل از حاصلخیزی خاک، افزایش عملکرد اقتصادی در واحد سطح و بهبود شرایط خاک می شود بلکه از شیوع بیماریها و آفات نیز جلوگیری خواهد کرد.

علاوه برایجاد جنگل ترکیبی با دیگرگونه های درختان، گیاهان سایه زیست مانند بوته های سایه زیست، سبزیجات، را میتوان درجنگل کاشت. در جنگل پالونیا میتوان به پرورش ماکیان هم اقدام کرد. که از زنجیره غذایی جنگل تغذیه نمایند.
محافظت از کشاورزی از طریق جنگل کاری پالونیا

در دشتهای کشاورزی و کناره رودها، طوفان شن آسیب جدی به کشاورزی وارد می نماید. کاشت پالونیا یکی از راههای راه ومفید برای محافظت مناطق کشاورزی از آسیب های بادهای سنگین وطوفان شن است.
کاشت غیرجنگلی پالونیا

این نوع کاشت از پالونیا معمولا درقطعات کوچک در منازل ویا اطراف منازل حاشیه شهرها و روستاها،حاشیه زمینها، کنار خیابانها، یا حتی کنار رودخانه ها وسدها صورت میگیرد. این نوع کاشت علاوه بربهرمندی ازچوب پالونیا میتوان از آن برای زیبا سازی شهرها و محیط ها هم استفاده کرد.