عصر اقتصاد سبز ارس

انتخاب زمین
پالونیا درختی است علاقمند به نور، کود وخاک عمیق، درعین حال گریزان ازخاک شورو قلیایی است. خاک مرطوب، حاصلخیز و خوب زهکشی شده رسی و شنی مخلوط با خاک برگ یا خاک رسی و شنی با ماسه با آب عمقی بهترین خاک برای کاشت پالونیا است. بعنوان یک مفهوم پایه ای خاک فقط محل استقرار ریشه نیست بلکه تعیین کننده نحوه آبیاری، مواد غذایی، گرما و هوا میباشد. خاک با خصوصیات فیزیکی و شیمایی ، نمک و حاصلخیزی متفاوت شرایط رشد و نمو متفاوتی را برای پالونیا فراهم می آورد.
چگونه خواص فیزیکی خاک بر رشد پالونیا موثر است

اغلب گونه های پالونیا دارای ریشه ای عمیق با ریشه های جانبی گسترده ای هستند. ریشه های آنها در خاک گسترش می یابد. پالونیا در هر خاکی میتواند رشد کند اما ساختار مناسب خاک رشد آنرا بهبود میدهد. آب، گرما، کود،لایه عمیق از خاک با ساختار سست، رطوبت و تهویه موجب گسترش سریع و عمیق ریشه میشوند که به نوبه خود موجب رشد مناسب درخت خواهد شد.
تاثیر خاک شور بر رشد پالونیا

شوری خاک بطور جدی رشد پالونیا را تحت تاثیر قرار میدهد. شوری خاک چه در لایه های پایینی و چه روی خاک، درخت را دچار مسمویت کرده و بصورت قابل توجهی بر رشد آن اثر میگذارد. اگرچه شوری خاک رشد پالونیا را تحت تاثیر قرار میدهند. اما سازگاری گونه های مختلف پالونیا با شوری خاک یکسان نیست و بعضی از گونه های پالونیا بسبت به شوری خاک سازگاری بهتری از خود نشان میدهند.
چگونگی تاثیر خواص شیمیایی خاک بر رشد پالونیا

خواص شیمایی خاک عمدتا به میزان اسیدی و قلیایی خاک اطلاق میشود که با پ.هاش (PH) نشان داده میشود. میزان مناسب پ.هاش خاک، مواد مغذی خاک را تحت تاثیر قرار داده و به عملکرد کود ورشد پالونیا کمک میکند. خاصیت اسیدی و قلیایی زیاد خاک اثر منفی بر رشد سریع پالونیا دارد. البته گونه های مختلف پالونیاز سازگاری متفاوتی نسبت به پ. هاش خاک دارند.پالونیا با سازگاری بالا میتواند دامنه بیشتری از تغییرات پ. هاش را تحمل نماید.
چگونگی تاثیر مواد مغذی خاک بر رشد پالونیا

پالونیا به مواد مغذی خاک بسیار حساس است. عناصرتغذیه ای خاک عامل کلیدی در رشد و نمو پالونیا به حساب می آیند.همانند سایر درختان برای جذب مواد غذایی توسط پالونیا نیز نسبت خاصی وجود دارد. نسبت های مختلف از مواد فعال درمیان عناصر مختلف عذایی تا حد زیادی رشد پالونیا را تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگرممکن است ماده فعال که میتواند توسط پالونیا جذب شود تحت تاثیرساختار خاک، میزان پ.هاش و شوری خاک کمتر جذب شود.

ابتدا باید خواص فیزیکی و شیمیایی، مواد مغذی و شوری خاک اندازه گیری شود و سپس کود متناسب با شرایط خاک به روش علمی به آن افزوده شود تا اینکه پالونیایی با سرعت رشد بالا و چوب مرغوب داشت. پس قبل از جنگلکاری باید با اندازه گیری موارد فوق تعیین کرد که آیا زمین مورد نظر برای کاشت پالونیا مناسب است یا خیر؟ و یا میزان مطلوبیت زمین چقدر است و بر اساس آن طرح جنگل کاری را برنامه ریزی کرد و برنامه دقیق کود دادن را اجرا کرد..