عصر اقتصاد سبز ارس

برنامه جنگل کاری
جنگل کاری مصنوعی

برای بدست آوردن چوب با کیفیت در بازه زمانی کوتاه و با سرمایه گذاری کم، باید یک برنامه جامع و علمی برای جنگل کاری پالونیا طراحی کرد. تجربه نشان میدهد که انتخاب گونه های مناسب پالونیا درکنارتوجه به شرایط منطقه کشت ویک طرح و برنامه منطقی وعلمی برای جنگل کاری و تراکم جنگل کاری ازعوامل اصلی در موفقیت یک برنامه جنگل کاری هستند.