عصر اقتصاد سبز ارس

مقایسه رشدی  شن تونگ
نمایش رشد شن تونگ در نهالستان گویم
مقایسه "شن تونگ" و فورچونی (فورتوجی) هم سن
روز انتقال نهال پالونیا به زمین
( روزاول کاشت)
هفته اول کاشت
هفته دوم کاشت
هفته سوم کاشت
هفته ششم کاشت
هفته چهارم کاشت
هفته هشتم کاشت
هفته دهم کاشت
هفته دوازدهم کاشت
سال دوم کاشت
سال چهارم کاشت