عصر اقتصاد سبز ارس

هدف عمده جنگل کاری پالونیا با اهداف اقتصادی، برداشت بیشترین مقدارچوب با کیفیت درکوتاهترین زمان ممکن است. بدون توجه به عوامل طبیعی و تکنولوژیکی ،چگونگی انتخاب گونه پالونیا کلیدی ترین عامل در تولید چوب در زمان کوتاه است
جنگل کاری گونه های وحشی و نیمه وحشی

از منظررفتاررشد پالونیا، انواع وحشی ونیمه وحشی پالونیا درگروه با رشد ونمو طبیعی طبقه بندی میشوند. جنگل کاری با این دو گونه درمقایسه با پالونیای مصنوعی بسیار مشکل بوده و دارای رشد کند، چتر بزرگ، تنده کوتاه وهزینه تولید بالا میباشند که در مجموع بر گشت اقتصادی آنرا ضعیف میکند.

این دو گونه درکاشت های پراکنده وتکی مزیت رشد نسبی نشان میدهند. در حالی که در کاشت انبوده و جنگل کاری این دو گونه مزیتی ندارند چرا که مقاومت کم به تنوع محیطی، صدمات ناشی از آفات ( مقاومت کم نسبت به آفات) و نرخ رشد پایین آنها موجب میشود تا نتیجه مورد انتظار کاشت انبوه حاصل نشود.

شرایط رشد برای این دوگونه محدودیتهای زیادی دارد. ارتفاع منطقه کشت ، آب و هوا، دما، میزان آب و خاک بصورت جدی رشد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. با تغییر در این شرایط رشد طبیعی آنه تحت تاثیر قرار میگیرد.بنابر این انتخاب گونه های وحشی و نیمه وحشی برای جنگلکاری و کاشت انبوه برای اهداف اقتصادی با مشکلاتی همراه است
.
ویژگیهای جنگل کاری با نسل قدیمی پالونیای مصنوعی

در دهه های 70 و 80 میلادی حدوداٌ 20 نوع پالونیای جدید تولید شد که عمده این گونه ها نتیجه کار تحقیقات چینیها بود. این گونه های مصنوعی در مقایسه با گونه های وحشی و نیمه وحشی برای جنگلکاری و کاشت انبوه بسیار مناسبتر هستند. مشخصه هایی نظیر رشد سریع، امکان کاشت در مناطق مختلف آب و هوایی، مقاومت بالا نسبت به شرایط محیطی، کمیت و کیفیت بالای چوب از ویژگیهای پالونیاهای مصنوعی میباشد. درپالونیاهای مصنوعی تولید شده ضمن بر طرف شدن مشکلات پرورش پالونیای وحشی و نیمه وحشی ، کمیت و کیفیت چوب تولیدی نیز افزایش یافت.

درمدت زمان نسبتا طولانی این گونه ها عملکرد بسیار خوبی در کاشت انبوه در کشور چین از خود نشان دادند.

گونه های تولید مصنوعی پالونیا ژنهای خوب والدین خود را از طریق تکثیر غیر جنسی به ارث میبرد.هرچند این ژنها در درازمدت و تولید مثل مکرر از دست خواهند رفت.

نسل قدیمی پالونیای مصنوعی دردرازمدت بصورت مکرر تولید شد و دراین فرایند تعداد زیادی ژنهای خوب از دست رفتند. مقاومت در برابر حشرات، بیماری، خشکسالی، دمای بالا، دمای پایین ونرخ رشد بطور قابل توجهی کاهش پیدا کردند. این پس رفت نه تنها افزایش هزینه و زمان را برای مقابله با بیمارها و آفات بدنبال داشت بلکه موجب افزایش دوره برداشت، کاهش حجم برداشت و کیفیت پایین چوب می شد. به این ترتیب هرچند این نوع از گونه مصنوعی پالونیا نسبت به گونه های وحشی و نیمه وحشی پیشرفت چشمگیری داشت اما آنچنان باید و شاید اهداف اقتصادی کاشت انبوه را تامین نمیکند
ویژگیهای جنگل کاری با نسل جدید پالونیای مصنوعی

اگرزمان فرایند تولید پالونیاهای مصنوعی کوتاه ترشود مشکل ازدست دادن ژنهای خوب والدین پالونیای مصنوعی نیز کاهش خواهد یافت. پالونیای "شن تونگ" ) Shan Tong) جدیدترین نسل از گونه پالونیاهای مصنوعی است که تولید شده است. پالونیای "شن تونگ" درجنگل کاری و کاشت انبوه -درشرایط یکسان با نسل قدیمی پالونیای مصنوعی- نشان داد که ژنهای خوب والدین را در فرایند تولید از دست نمیدهد. و نسبت به بیماریها و آفات مقاوم بوده و نرخ رشد بسیارسریعترداشته و دوره "برداشت" آن نیز کوتاه شده وعلاوه برافزایش کمیت، کیفیت چوب نیزبهبود یافته است. همچنین سازگاری بالا با شرایط محیط طبیعی وآب وهوایی مختلف درنسل جدید پالونیای مصنوعی وسهولت مدیریت نگهداری و"داشت"، موجب صرفه جویی درمنابع انسانی ومنابع دیگرشده وموجب کاهش هزینه های داشت شده و با تولید چوب با کمیت و کیفیت بالا مزیت اقتصادی آنرا افزایش میدهد.

درنتیجه گونه های وحشی و نیمه وحشی پالونیا درکشوری مانند چین دیگر برای کاشت انبوه مورد استفاده قرارنمیگیرد. وهمچنین جنگل کاری نسل قدیمی پالونیای مصنوعی نیزدرحال کاهش بوده وپالونیای نسل جدید بصورت وسیعی درحال گسترش است
..
ویژگیهای جنگل کاری انواع مختلف پالونیا