عصر اقتصاد سبز ارس

مبارزه با آفات
آفاتی که درختان پالونیا دررشد خود با آن مواجه میشوند بیماریها و حشرات هستند. بروز آفات ممکن است رشد مطلوب درخت را تحت تاثیر قراردهد و یا حتی در مواردی موجب نابودی آن شوند. در جنگل کاری پالونیا -مخصوصا جنگلهایی که فقط درختان پالونیا در آن کاشته شده است- برای داشتن یک جنگل خوب با رشد سریع مبارزه با آفات یکی از اقدامات ضروری است که درتمام مراحل کاشت و داشت جنگل باید مورد توجه قرار گیرد.
آفات ریشه

ریشه در زیر خاک با خوردن ریشه و ساقه نهال پالونیا به آن آسیب میرسانند. اینها مضرترین آفات پالونیا هستند. تقریبا 10 نوع حشره هستند که میتوانند به ریشه پالونیا آسیب برسانند. از بین آنها "گریلوتالپیدای" ( Gryllotalpidae )، "آگروتیس" (Agrotis )، "هولوتریچا" (Holotricha )، "تریچوفور"( Trichophor ) و "فیرمیر" (Fairmaire ) معروفترین آنها هستند.
آفات اولیه پالونیا
آفات برگ
درخت پالونیا برگی ضخیم و بزرگ است و غذای مناسبی برای حشرات برگخوار میباشد. حشرات زیادی وجود دارند که به خوردن برگ پالونیا علاقه نشان میدهند.بر اساس شواهد موجود حدوا 80 نوع حشره به خوردن برگ پالونیا علاقمند هستند اما از این میان تقریبا 10 نوع از آنها میتوانند موجب آسیب به برگهای پالونیا شوند
مقایسه شیوع بیماری و آفت در جنگلهای با محافظ زیستی و بدون محافظ زیستی نشان میدهد حتی در صورت بروز بیماری در جنگلهای با محافظ زیستی صدمات بسیارمحدود بوده وگسترش آن آهسته صورت میگیرد که به این ترتیب فرصت لازم برای اقدامات تکمیلی و مبارزه شیمیایی نیز فراهم میشود.
بیماری های اولیه پالونیا
  عمدتا بیماریهای  ناشی از قارج، ویروس، نماتود،سوختگی ناشی از آفتاب شدید یا صدمات ناشی از سیل  عمده بیماریهایی هستند که موجب صدمه به ریشه، ساقه و برگ درخت پالونیا میشود

نکته: در مناطق مختلف متناسب به آب و هوا وخاک روش مبارزه با حشرات متفاوت است.همچنین الگوی مصرف سموم ضد آفت نیز در مناطق مختلف متفاوت است لذا برنامه مبارزه با آفات باید متناسب با شرایط منطقه ای تنظیم شود
پیشگیری و کنترل زیستی بیماریها و آفات پالونیا

شرایط طبیعی و بدون دخالت بشر،در صورت حمله آفات جنگل پالونیا میتواند آسیب های جدی ببیند. مراقبت از جنگل در برابر آفات یک فرایند مهم در امر جنگل داری و جنگل بانی پالونیا میباشد. مخصوصا اگر سطح زیر کشت زیاد باشد برای جلو گیری از صدمات اقتصادی پیشگیری از بیماریها بسیار مهم است.بنابر این برنامه مبارزه با آفات و بیماریها جزو لاینفک یک طرح جنگل کاری باید باشد.
درپیشگیری و درمان بیماریهای پالونیا، علاوه براهمیت انتخاب گونه مناسب و مقاوم ( مانند شن تونگ) در کنارباید برنامه ای یکپارچه و ترکیبی از روشهای شیمیایی و زیستی را به اجرا درآورد. کاربرد کنترل زیستی درجنگلهایی با وسعت زیاد در مقایسه با روشهای شیمیایی علاوه بر آسانی کنترل آفات اقتصادی ترنیزهست. بعلاوه محیط زیست نیزدر معرض آسیب سموم شیمایی قرار نمیگیرد.
تحقیقات نشان میدهد سه گونه درخت "گوان جونگ" (Guangzhong) ، "ملیا" (Melia) و "ازداراچ" (Azedarach) میتوانند بنحو موثری با آفات پالونیا مقابله نمایند. با کاشتن تعدادی از این گونه درختان در اطراف جنگل ها و مناطق کشت پالونیا میتوان دیوار طبیعی درمقابل آفات پالونیا ایجاد کرد که میتواند بطور موثری بیماریها و آفات پالونیا را مهار نماید.